Kabinet F O T O G R A F I E
Favu VUT v Brně
Údolní 19, Brno
Tel.: +420541146550

Vedoucí kabinetu:
Mgr. Irena Armutidisová
mobil: +420607725440

armutidisova@ffa.vutbr.cz

Fotografie II - teorie a praxe

Anotace předmětu:

Kurz Fotografie II. navazuje na získané praktické a teoretické znalosti z kurzu Fotografie I. Cílem kurzu Fotografie II. je tyto znalosti dále rozšířit a prohloubit. Důraz je přitom kladen na samostatnou práci ve fotografickém atelieru, na zvládnutí základů stavby a skladby fotografického obrazu a fotografické techniky. U práce v exteriéru je důraz kladen ve volném fotografickém cyklu - subjektivním dokumentu na promyšlené a citlivé využití barvy, ale i na nápaditém zpracování zadání.

Rozsah předmětu:

2 hodiny týdně - volitelně

Způsob zakončení:

zápočet, zápočet

Cíle a úkoly předmětu:

Cílem kurzu je prohloubit a rozšířit znalost studenta v oblasti klasické /černobílé/ fotografie, ale i digitální fotografie, tak aby byl schopen nejen samostatně zpracovat zadaný úkol, ale pomocí fotografie se i sám tvůrčím způsobem vyjádřit.

Získané znalosti a dovednosti:

Student si během kurzu osvojí v praktických cvičeních základní principy osvětlování, práci s klasickými i digitálními fotografickými přístroji v ateliéru a exteriéru. Seznámí se se základy skladby obrazu a s barevnými skladebnými postupy.

 

Zimní semestr:

Fotografické zátiší

Letní semestr:

Barevný fotografický (subjektivní) dokument

2002 Židovský hřbitov
2005/2006 Z00 Brno
2004/2005 Barokní inspirace spolupráce s MG
2003/2004 Úhly pohledu - Brno ve fotografii...

2006/2007 Architekt Vaněk spolupráce s Muzeem m. Brna Špilberk